•  
 •  

Súčasnosť

Obec je známa svojím krásnym panoramatickým pohľadom na Spišský hrad a Vysoké Tatry.  Aj keď je malá, má prakticky dokončenú infraštruktúru.

Snažíme sa o všestranný rozvoj obce, a preto máme kultúrny dom, materskú školu, Dom smútku, amfiteáter, verejné priestranstvá, kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi .

Podarilo sa nám už viackrát uspieť a získať zdroje, či už zo štátneho rozpočtu, finančných prostriedkov EU, VÚC, vlastných zdrojov a realizovať hlavné časti infraštruktúry. V minulom roku sme realizovali rozsiahlu rekonštrukciu, na tak malú obec, miestnych komunikácií. Máme vo veľkej časti novú komunikáciu s chodníkom, ktorý ideme budovať aj v ďalšej časti.

Nezabúdame na zeleň, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou architektúry. Vytvárame a zveľaďujeme postupne, čo sa dá. Všetky verejné priestranstvá sústavne kosíme a udržiavame. Dedina a priestranstva stále vyzerajú čisto a upravene. Obec kosíme minimálne 3x do roka, cintorín 4 až 5 x podľa potreby. To platí všade, od cintorína, až po posledný rodinný dom v jednotlivých častiach. Túto činnosť vykonávajú hlavne nezamestnaní zúčastnení na menších obecných službách. Využívame každú príležitosť zamestnať ľudí. Práce je stále dosť a majetok potrebuje neustálu údržbu a starostlivosť.

Žije sa u  nás aj kultúrne. Každoročne organizujeme podujatia:

 • Fašiangová zabíjačka
 • Detský karneval
 • Deň matiek
 • MDD
 • Hasičské preteky
 • Futbalová súťaž
 • Kráľovský cyklistický maratón
 • Turistický Pochod Dúbrava Rajtopíky
 • Dúbravské Pirohy
 • Deň starších
 • Mikuláš
 • Stolnotenisový turnaj
 • Silvester

Zateplenie budovy obecného úradu

Tento rok 2018, dostala budova obecného úradu nový šat. Prostredníctvo Slovenskej inovačnej agentúry v Bratislave nám Ministerstvo ŽP SR, poskytlo dotáciu vo výške 161 787,- €. 

Rekonštrukcia amfiteátra a verejných priestranstiev - r. 2013

Rekonštrukcia verejných sociálnych zariadení v KD - r. 2011

Miestna komunikácia - stavebné úpravy

V mesiaci jún 2014 sa nám podarilo zrealizovať opravu miestnej komunikácie, od zástávky smerom na nižný koniec a aj okolo kostola (viď Fotogaléria) . Dlhé roky sme sa snažili o  cestu, ktorá by spájala našu obec s obcou Olšavka. Jednalo sa nielen o prepojenie obcí, ale aj okresov a krajov. Žiaľ, hlavné slovo mali vyššie územné celky Prešovského a Košického samosprávneho kraja.                             

Aj napriek tomu, že sa peniaze nenašli, OZ rozhodlo o rekonštrukcii miestnych komnikácií a to na náklady obce, prostredníctvom vlastných financií a úveru. Veríme, že aj napriek menším komplikáciám pri realizácii sú občania spokojný. Obec zmenila nie len svoj vzhľad, ale nová cesta dáva širšie možnosti využitia, o čom svedčí aj športové využívanie komunikácie - kolieskové korčule, bicykel  .

VODNÁ ZDRŽ - oddychová zóna

Podarilo sa nám vybudovať "oddychovo-športové" miesto, zónu - VODNÁ ZDRŽ Dúbrava. Potrebujeme ešte niektoré veci dotiahnúť do konca ( označenie, právne zákazy prislúchajúce tejto vodnej stavbe, úprava okolia zdrže - zatrávnenie, lavičky,...). Hoci je to verejne prístupné miesto, je potrebné rešpektovať všebecné zásady, ako je:

 • Zákaz kúpania
 • Zákaz pohybu detí v okolí zdrže bez dozoru
 • Udržiavanie čistoty a poriadku
 • Zákaz lovu rýb bez povolenia

Všetky tieto zákazy sú zverejnené aj tabuľovým značením.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Fotogaléria

Kalendár