•  
 •  

Profil verejného obstarávania

PROFIL OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec Dúbrava verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Dúbrava
Sídlo:                            Dúbrava 54, 053 05  Beharovce
IČO:                              00329053

DIČ:                              2020727676
Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Sp. Nová Ves

IBAN:                            SK92 5600 0000 0034 3897 6001
Štatutárny zástupca:    Ondrej Hovančík, starosta obce
Telefónne číslo:            0903 642 460
e-mail:                          obecdubrava@spisnet.sk

Kontaktná osoba:         Ondrej Hovančík, starosta obce

Telefónne číslo:            0903 642 460
e-mail:                          ondrej.hovancik@spisnet.sk

Informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk., na webovom sídle obce  obec uverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou, výzvu na predkladanie ponúk pri podlimitných zákazkách a zmluvy.  

Verejné obstaravanie

verejné obstaravanie

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
  Utorok: Nestránkový deň
  Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

  Pracovníci:

  Starosta obce:                               

  Ondrej Hovančík

  Administratíva:                               

  Ing. Janka Dzuríková  

  Renáta Biroščáková

  Fotogaléria

  Kalendár