•  
  •  

1. január 

Termin pre:

1. Podanie Priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 

  - Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Tlačivo http://www.dubravaspis.sk/files/2021-01-19-144047-Dan_z_nehnute__nost__.pdf

Príloha k dani zo stavieb:

http://www.dubravaspis.sk/files/2021-01-19-144447-priznanie_k_dani_zo_stavieb.pdf

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností:

http://www.dubravaspis.sk/files/2021-07-22-135459-Oznamenie_o_podani_spolocneho_dan.priznania.pdf

2. Podanie Priznania k dani za psa

- Daňové prizanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Povinnosť platiť daň za psa vyplýva pre vlastníka psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa.

Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:

  • chovaný na vedecké a výskumné účely,
  • umiestnený v útulku zvierat,
  • pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Tlačivo:

http://www.dubravaspis.sk/-dokumenty

Vypísané a podpísané tlačivá môžete doručiť oskenované na e-mail, poštou alebo osobne do kancelárie obecného úradu.

3. Hlásenie zmien ohľadom poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

- Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Samospráva

Dúbrava 54
053 05 Beharovce

Tel.: 053 / 469 99 70
Fax: 053 / 469 99 71
E-mail: info@dubravaspis.sk

Starosta: Ondrej Hovančík
Mobil: 0903 642 460

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 -12:00   12:30 - 15:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 07:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00   12:30 - 14:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Fotogaléria

Kalendár