•  
 •  

Aktuality

Obec Dúbrava

Obecný úrad Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce, IČO 00329053

vyhlasuje

   VEREJNÚ OBCHODNÚ  SÚŤAŽ

podľa § 281 až § 288 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na predaj nehnuteľnosti: pozemku „IBV – Kovaľovce“

 A) Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Dúbrava, okres Levoča, v katastrálnom území Dúbrava, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností Katastrálnym odborom Okresného úradu v Levoči, a to jednotlivo:

 • pozemok –parcela registra „C“ číslo 325/11 o výmere 835 m2, druh pozemku – trvalo trávne porasty, kód 7, zapísaný na LV č. 1.

Podmienkou zaradenia do súťaže je doručenie podpísaného návrhu kúpnej zmluvy pozemku v celosti.

B) Minimálna kúpna cena:

Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške  9,- € /1 m2.

C) Termín a miesto predkladania návrhov:

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • Presné a úplné označenie a adresa odosielateľa – navrhovateľa,
 • heslo „Obchodná verejná súťaž IBV Kovaľovce“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu:  Obec Dúbrava

Obecný úrad Dúbrava,

Dúbrava 54, 053 05 Beharovce, IČO 00329053

Na doručenie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 31.07.2021 o 12.00 hod.

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia uvedený na prezenčnej pečiatke vyhlasovateľa.

D) Podmienky súťaže:

1. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti:

 • Označenie predávajúceho a navrhovateľa - u fyzickej osoby:

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, štátne občianstvo,  telefonický kontakt, u právnickej osoby obchodné meno/názov, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo

 • Označenie predmetu obchodnej verejnej súťaže
 •  Účel využitia pozemku – výstavba rodinného domu
 • Číselné vyjadrenie navrhovanej jednotkovej kúpnej ceny za 1 m2, číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti
 • Spôsob platby do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy
 1. Obsahom návrhu kúpnej zmluvy je:

 • čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • akceptácia zriadenia záväzkového predkupného práva na dobu určitú, ktorého obsahom bude záväzok povinného (nadobúdateľa) pre prípad, že by chcel nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom scudziť, najskôr túto nehnuteľnosť ponúknuť ku kúpe oprávnenému, t. j. obci Dúbrava, a to za cenu, za ktorú túto nehnuteľnosť nadobudne na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. Predkupné právo trvá do okamihu začatia stavby rodinného domu povinným na základe právoplatného stavebného povolenia.
 • akceptácie práva spätnej kúpy vyhlasovateľa (predávajúceho) ak úspešný navrhovateľ (kupujúci) nezačne s výstavbou rodinného domu do dvoch rokov od nadobudnutia pozemku, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže. Kupujúci je v takomto prípade povinný previesť späť nadobudnutý pozemok na obec Dúbrava za nadobúdaciu kúpnu cenu.

 1.  Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Návrh zmluvy bude predložený v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom.

4. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia súťažných návrhov vylúčený.

5. Návrh zmluvy, ktorý je prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je ostatným obsahom zamýšľanej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá a je dostupný na internetovej stránke obce http://www.dubravaspis.sk/

6. Náklady (správny poplatok) spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci pri podaní návrhu na vklad do KN. Návrh na vklad do KN podáva kupujúci po zaplatení kúpnej ceny.

7. Úspešný navrhovateľ sa zaväzuje začať s výstavbou rodinného domu na Nehnuteľnosti do dvoch rokov od nadobudnutia Nehnuteľnosti na základe tejto Zmluvy.

8. Úspešný navrhovateľ je povinný získať právoplatné stavebné povolenie k stavbe rodinného domu na pozemku, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže najneskôr do 18 mesiacov od jeho nadobudnutia. Porušenie tejto povinnosti bude považované sa podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu (vyhlasovateľovi  obchodnej verejnej súťaže) zmluvnú pokutu vo výške 10 % nadobúdacej ceny pozemku.

9. Úspešný navrhovateľ je povinný získať právoplatné povolenie na užívanie stavby rodinného domu na pozemku, ktorý je predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže do troch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Porušenie tejto povinnosti bude považované sa podstatné porušenie zmluvy, ktoré zakladá povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu (vyhlasovateľovi  obchodnej verejnej súťaže) zmluvnú pokutu vo výške 10 % nadobúdacej ceny pozemku.

10.  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

11. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.

12. Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.

13. Navrhovatelia podaním návrhu zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej obchodnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmluvy a jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov.

E) Obhliadka nehnuteľností:

Obhliadku nehnuteľností je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0903 642 460.

F) Vyhodnotenie súťažných návrhov:

 • Obec Dúbrava označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí 5-člennej komisie zloženej z poslancov obecného zastupiteľstva obce Dúbrava, ktorú menuje starosta obce.
 • Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú.
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, navrhované ceny a výsledok hodnotenia. Členovia komisie podpíšu protokol.

G) Zo súťaže sa vylučujú :

 • návrhy navrhovateľov, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,
 • návrhy navrhovateľov, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže,
 • návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže alebo jeho organizáciám a zariadeniam,
 • návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ uviedol nepravdivé údaje v návrhu kúpnej zmluvy alebo v jeho prílohách.

H) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy,
 • predlžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

I) Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:

 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať najvhodnejší súťažný návrh.
 • Komisia pre vyhodnotenie návrhov vyhodnotí súťažné návrhy a určí úspešného uchádzača.
 •  Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne najneskôr do  30 dní od vyhodnotenia návrhov.

J) Bližšie informácie:

Príloha:

1.      Vzor návrhu kúpnej zmluvy (dostupné na http://www.dubravaspis.sk) – sekcia Verejné obstarávanie

                                                                                                    Ondrej Hovančík

                                                                                                         starosta obce

Dátum vyvesenia: 14.06.2021                                                   Dátum zvesenia: 31.07.2021

odtlačok pečiatky, podpis:                                                        odtlačok pečiatky, podpis:

Remeselný dom Dúbrava

 21.01.2021

Poskytovanie poradenských služieb pre koordinačnú a metodickú podporu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a inform

"Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre infestície a informatizáciu - program Podpora najmenej rozvinutých okresov."

Remeselný dom - finálna fáza

Konečne sme dočerpali dotáciu z Úradu vlády SR v rámci akčného plánu okresu Levoča.

     Kolektív si musí zvyknúť na nové podmienky, nové stroje. Na tento projekt sme získali dotáciu 45 000,- €, vlastná investícia 9 000,- € bez DPH. Nakúpili sme pekárenský konvektomat, kysiareň, el. robot, rozvaľovač cesta, šokové mrazničky, chladiarenské skrine, chladničky, baličku do teplom zmrštiteľnej fólie, nerezové stoly... . V súčasnosti pomaly skúšame vyrábať výrobky, koláče, pirohy,  knedlíky  v nových priestoroch.

     Po novom roku chceme zlegalizovať prevádzku a začať postupne s výrobou a distribúciou výrobkov do maloobchodnej siete.

     Robíme všetko preto, aby sme zamestávali ľudí, ale hlavne vyrábali kvalitné produkty, o ktoré bude mať spotrebiteľ záujem. Pandémia korony nás nepríjemne zasiahla a veríme, že sa nám podarí preklenúť túto zložitú situáciu.

Zariadenia zakúpené v I. kole - gastro zariadenia, šokový zmrazovač, chladničky a mrazničky

II. kolo - zakúpenie gastro zariadenia a obalovej techniky

Úradné hodiny

Núdzový režim:

Pondelok: 08:00 -11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár