•  
  •  

Profil verejného obstarávania

PROFIL OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec Dúbrava verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Dúbrava
Sídlo:                            Dúbrava 54, 053 05  Beharovce
IČO:                              00329053

DIČ:                              2020727676
Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Sp. Nová Ves

IBAN:                            SK92 5600 0000 0034 3897 6001
Štatutárny zástupca:    Ondrej Hovančík, starosta obce
Telefónne číslo:            0903 642 460
e-mail:                          obecdubrava@spisnet.sk

Kontaktná osoba:         Ondrej Hovančík, starosta obce

Telefónne číslo:            0903 642 460
e-mail:                          ondrej.hovancik@spisnet.sk

Informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk., na webovom sídle obce  obec uverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou, výzvu na predkladanie ponúk pri podlimitných zákazkách a zmluvy.  

Verejné obstaravanie

verejné obstaravanie

Úradné hodiny

Núdzový režim:

Pondelok: 08:00 -11:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 11:00

Pracovníci:

Starosta obce:                               

Ondrej Hovančík

Administratíva:                               

Ing. Janka Dzuríková  

Renáta Biroščáková

Mgr. Zuzana Dzuriková - VHČ

Fotogaléria

Kalendár